جستجو پیشرفته
فا En Ar
گردشگری علمی اخبار گالری
گروه نظارت

غلامرضا علی نیا

نام:غلامرضا علی نیا

پست سازمانی:سر ناظر حفاظتی

پست الکترونیکی:alinia@yahoo.com

شیخ عباسی

نام:شیخ عباسی

پست سازمانی: ناظر حفاظتی

پست الکترونیکی:abbasi@yahoo.com

گروه اجرا

حامد یوسف زاده

نام:حامد یوسف زاده

پست سازمانی:مسئول جنگل تحقیقاتی

پست الکترونیکی:hamed.yousefzadehseraj@gmail.com

مهران قزوینی

نام:مهران قزوینی

پست سازمانی:کارشناس جنگل

پست الکترونیکی:mehran@yahoo.com

سلمان زالکانی

نام:سلمان زالکانی

پست سازمانی:قرقبان

پست الکترونیکی:salmanzakani@yahoo.com

کریم شیر محمدی

نام:کریم شیر محمدی

پست سازمانی:قرقبان

پست الکترونیکی:karim@yahoo.com

علی فاروقی

نام:علی فاروقی

پست سازمانی:نگهبان

پست الکترونیکی:farighi@yahoo.com

جواد بور

نام:جواد بور

پست سازمانی:نگهبان

پست الکترونیکی:jboor@yahoo.com

رجب عباسی

نام:رجب عباسی

پست سازمانی:نگهبان

پست الکترونیکی:rajababasi@yahoo.com

علی اکبر کاویان پور

نام:علی اکبر کاویان پور

پست سازمانی:نگهبان

پست الکترونیکی:kavianpour@yahoo.com