اهداف1- اهداف اجرایی

الف- عادي نمودن توده هاي جنگلي ناهمسال نامنظم وتنظيم آميختگي توده هاي جنگلي 

ب – ترميم و بازسازي نقاط خالي و تكميل تجديد حيات از طريق تجديد حيات طبيعي و مصنوعي

ج- حفظ آب و خاك

هـ  بهره برداري مستمر از جنگل با رعايت اصل جنگلداري پايدار

و –حفظ حيات وحش ومحيط زيست 

ز- حفظ تنوع زيستي 

ح- تامين نيازهاي چوبي صنايع وايجاد اشتغال در منطقه

2- اهداف آموزشی پژوهشی

الف - اهداف آموزشی پژوهشی : استفاده از جنگل بعنوان بستر آموزش های عملی به دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

ب – اهداف پژوهشی: انجام پژوهش های دانشجویی در قالب رساله های کارشناسی ارشد و دکتری و طرح های پژوهشی اساتید و طرح های مشترک با مراکز پژوهشی داخلی و خارجی

;